Weź udział w KONKURSIE VENUS!

jablczynska_banner_www_2014_09_03_DS

Poznaj Ambasadorkę marki Venus i weź udział w KONKURSIE!

Co musisz zrobić?

  • KUP kosmetyki do higieny intymnej Venus o pojemności 500ml oznaczonych konkursową zawieszką
  • Wyślij SMS na podany numer wraz z numerem kodu ze zdrapki, którą znajdziecie na zawieszce
  • Wypełnij

    zadanie Venus i graj o nagrody!

Nagroda główna: skuter

Nagrody dodatkowe: rowery miejskie i aparaty fotograficzne

Chcesz więcej ?

wejdź na www.facebook.com/VenusKosmetyki

Możesz zgarnąć iPhone 5S oraz karty podarunkowe do wykorzystania w sieciach MOHITO, Rossmann i EMPIK

A do tego… codziennie do wygrania zestawy kosmetyków Venus!

Baw się razem z nami! :-)))

Regulamin Konkursu

„Konkurs Venus”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Venus  zwanym dalej „Konkursem” jest Pharma C Food Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Mokra 7 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000111557 NIP 638-00-08-347, z kapitałem zakładowym w wysokości 1200 000 pln (dalej zwana: „Organizatorem”).

2.    Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest Organizator.

3.    Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów marki Venus

4.    Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.konkursvenus.pl

5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Konkurs trwa od dnia 15.09.2014 roku do 31.10.2014 roku.

7.    Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

8.    Regulamin stanowi  prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.

9.    W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10.Sprzedaż produktów objętych Konkursem dotyczy następujących produktów marki Venus:

Venus – żele i emulsje do higieny intymnej:

Żel do higieny intymnej z ekstraktem z Aloesu

Żel do higieny intymnej z ekstraktem z  Kory Dębu

Żel do higieny intymnej z ekstraktem z Nagietka Lekarskiego

Żel do higieny intymnej z ekstraktem z Ogórka

Żel do higieny intymnej z ekstraktem z Rumianku

Hipoalergiczny żel do higieny intymnej z alantoiną

Hipoalergiczna emulsja do higieny intymnej z rumiankiem

Pojemność: 500 ml

dostępnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie trwania Konkursu. Wszystkie takie produkty zwane są łącznie dalej „Produktami”.

11.W Konkursie biorą udział wyłącznie Produkty zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania konkursu, tj. od 15.09.2014 r. do 31.10.2014 r. Zakup Produktów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie oraz poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od dnia 15.09.2014do 31.10.2014roku dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), tj. spełnić łącznie następujące warunki:

a)      zakupić przynajmniej 1 Produkt z określonych  w § 1 ust. 10 w okresie o którym mowa w § 1 ust. 11

b)      wysłać SMS-a z kodem promocyjnym spod zdrapki na opakowaniu Produktu na numer 7055.

 Format SMS-a powinien być następujący:  VENUS. Kod spod zdrapki, z zastrzeżeniem, iż ten sam kod promocyjny może zostać wysłany tylko raz;

c)       w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnik otrzyma SMS-a z zadaniem konkursowym.  Należy wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) polegające na odpowiedzi na pytanie: „Za co cenisz markę Venus?”przy czym Praca Konkursowa powinna spełniać wymagania określone w pkt. 9poniżej;

d)      wysłać SMS-a zawierającego Pracę Konkursową na numer 7055. Format SMS-a powinien być następujący: ZADANIE.Twoja odpowiedź, z zastrzeżeniem, iż wysłanie SMS-a zawierającego Pracę Konkursową bez uprzedniego poprawnego wysłania SMS-a z kodem promocyjnym spod zdrapki na opakowaniu Produktu oraz przed otrzymaniem SMS-a z zadaniem konkursowym nie skutkuje dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu;

e)      zachować paragon, jako dowód potwierdzający zakup Produktu objętego promocją,przy czym data na paragonie musi być wcześniejsza bądź z dnia, kiedy została przesłana Praca Konkursowa

Koszt wysłania SMS-a wynosi 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT), niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł z VAT lub jej wielokrotność w przypadku, gdy Uczestnik wygeneruje Pracę Konkursową przekraczającą wielkość jednego SMS-a (160 znaków), zostanie pobrana niezależnie od tego, czy SMS zostanie wysłany zgodnie z ww. określonym formacie.

SPOSÓB 2:

a) zakupić przynajmniej 1 Produkt z określonych  w § 1 ust. 10 w okresie o którym mowa w § 1 ust. 11

b) zeskanować lub zrobić zdjęcie paragonu potwierdzającego zakup

c) wykonać zadanie polegające na przysłaniu nam skanu/zdjęcia paragonu, następnie zaczekaj aż potwierdzimy spełnienie warunku zatwierdzając zdjęcie/skan.

d) po zatwierdzeniu przez administratora zdjęcia/skanu paragonu należy wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) polegające na odpowiedzi na pytanie: „Za co cenisz markę Venus?” przy czym Praca Konkursowa powinna spełniać wymagania określone w pkt. 9 poniżej;

e) zachować paragon, jako dowód potwierdzający zakup Produktu objętego promocją, przy czym data na paragonie musi być wcześniejsza bądź z dnia, kiedy została przesłana Praca Konkursowa.

3. Przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu do dnia 15.12.2014 r. Uczestnik jest zobowiązany zachować paragon jako dowód zakupu Produktu objętego promocją z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu, odpowiadającej zakupionemu Produktowi.

4. W Konkursie nagradzane są zarówno Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem SMS zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej jak również zgłoszenia dokonane poprzez aplikację znajdującą się na www.konkursvenus.pl. zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.konkursvenus.pl Z zastrzeżeniem, iż z jednego numeru telefonu można dokonać zgłoszenia tylko w jeden ze sposobów o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5. Za pomocą jednego SMS-a można przesłać tylko jedną Pracę Konkursową.

6. W ramach Konkursu z jednego numeru telefonu można dokonać Zgłoszenia w sposób opisany w ust. 2 powyżej tylko raz.

7. W przypadku gdy Uczestnik po dokonaniu Zgłoszenia do Konkursu dokona kolejnego zakupu Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i  zachowa paragon jako dowód zakupu Produktu objętego promocją, może wysłać z tego samego numeru telefonu SMS-a z kodem promocyjnym spod zdrapki zakupionego Produktu na numer 7055, przy czym poprzez wysłanie takiego SMS-a Uczestnik zdobywa punkty w grze o dodatkowe nagrody w aplikacji na www.konkursvenus.pl. Reguły zdobywania dodatkowych punktów w aplikacji określa regulamin aplikacji dostępny na: www.konkursvenus.pl.

8. Po wysłaniu SMS-a z kodem zgłoszeniowym lub też z Pracą Konkursową Uczestnik otrzyma na ten sam numer telefonu, z którego wysłano SMS-a z Pracą Konkursową lub z kodem zgłoszeniowym„SMS-a zwrotnego” potwierdzającego, że jego Zgłoszenie zostało przyjęte  lub z informacją że  Zgłoszenie jest nieprawidłowe i nie zostało przyjęte. Organizator zastrzega, iż nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem połączenia lub wysłaniem SMS-ów przez Uczestnika.

9. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

a)    nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi,

b)   nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 

§ 3. Założenia Konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik ponosi jedynie koszt wysłania Zgłoszenia w sposób określony w § 2pkt. 2c i 2d Regulaminu, tj. wysłania SMS-a z kodem promocyjnym oraz z Pracą Konkursową (0,50 zł netto bez VAT, 0,62 zł z VAT), który jest taki sam niezależnie od operatora.

2. W Konkursie ważne są SMS-y wysyłane z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z działających na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.

3. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 4. Komisja Konkursowa

1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).

2. Konkurs polegać będzie na wyborze przez Komisję najciekawszych Prac Konkursowych,zgłoszonych do Konkursu za pośrednictwem SMS zgodnie z postanowieniami §2 ust. 2 Regulaminu jak również zgłoszenia dokonane poprzez aplikację znajdującą się na www.konkursvenus.pl. (kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia). Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność i kreatywność nadesłanych odpowiedzi a także zgodność z obowiązującymi zasadami poprawności językowej oraz związek z tematyką zadania konkursowego.

 

§ 5. Nagrody w Konkursie

1.Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są

a)       1 skuter Romet Latte City o wartości 6000 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej nagrody rzeczowej(„Dodatek pieniężny”),która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego;

b)       4 lustrzanki Canon  o wartości 2500 zł każdy oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej nagrody rzeczowej(„Dodatek pieniężny”),która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.

c)       6 rowerów PLUMBIKE o wartości 2000 zł każdy oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej nagrody rzeczowej(„Dodatek pieniężny”),która zostanie potrącona przez Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego.

d)                 135 zestawy kosmetyków VENUS (skład zestawu stanowi: regenerujący balsam do ciała, ujędrniający balsam do ciała, pianka do golenia z ekstraktem z melona, żel do golenia z rumiankiem, żel do higieny intymnej z korą dębu, hipoalergiczna emulsja do higieny intymnej z rumiankiem)  o wartości 51,72 zł każdy.

2. Łączna wartość nagród rzeczowych w Konkursie wynosi około 35 000 zł.

 

§ 6. Przyznawanie Nagród

 

1. W Konkursie zostaną wydane nagrody w następujący sposób:

A. Nagrody dzienne tj. § 5 ust. 1 pkt. d)

Nagrodami dziennymi są zestawy kosmetyków marki VENUS.

Każdego dnia trwania Konkursu od poniedziałku do piątku, Komisja Konkursowa będzie oceniała Prace Konkursowe przesłane dnia wcześniejszego. Przykład: wszystkie Prace Konkursowe przesłane w dniu 15.09.2104. zostaną ocenione dnia 16.09.2014. Komisja Konkursowa wyłoni każdego dnia 3 laureatów nagród dziennych z wyjątkiem poniedziałków(Prace Konkursowe przesłane od piątku od godz. 00:00 do niedzieli do godz. 23:59 będą oceniane w poniedziałki. Wówczas, w każdy poniedziałek Komisja Konkursowa wyłoni 9 laureatów.

Laureaci nagród dziennych powiadamiani będą o wygranej poprzez  e-mail(dla zgłoszeń poprzez aplikację) lub telefonicznie(dla zgłoszeń poprzez SMS) nie później niż w ciągu 5 dni od momentu wyłonienia ich jako laureatów.

 

B. Nagrody główne

Nagrody główne, tj. § 5 ust. 1 pkt. A,B,C zostaną wydane po zakończeniu Konkursu.

W terminie od 03.11.2014 do 10.11.2014 spośród wszystkich nadesłanych Prac KonkursowychKomisja Konkursowa wyłoni 11 Laureatów.

Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez  e-mail (dla zgłoszeń poprzez aplikację) lub telefonicznie(dla zgłoszeń poprzez SMS)  nie później niż do 15.11.2014 roku.

6. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, które zostały Laureatami Organizator może zażądać przesłania zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie.

7. Nagrody dzienne oraz nagrody główne w postaci lustrzanek Canon oraz rowerów do poszczególnych laureatów wysłane zostaną poprzez pocztę  lub przesyłkę kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w przesłanym e-mailu lub podany podczas rozmowy telefonicznej. Wysyłka nagród nastąpi nie później niż do 10.12.2014 roku. Nagroda główna w postaci skutera Romet Latte City zostanie wydana laureatowi w  terminie uzgodnionym z laureatem, jednakże nie później niż do dnia 15.12.2014roku O szczegółach odbioru nagrody, laureat zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora

8. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

9. Organizator, przed wydaniem nagrody, może zażądać od laureata przesłania na adres Organizatora oryginału paragonu jako dowód zakupu Produktu.Paragon pod rygorem uznania, że nie stanowi dowodu zakupu Produktów objętych Konkursem, nie może:

a) nosić znamion przeróbek, podskrobań, lub innych ingerencji w jego treść,

b) być zniszczony, a w szczególności nie może być naruszona jego integralność,

c) być nieczytelny w całości lub części,

d) być wystawiony w innym czasie, niż w okresie trwania Konkursu,

e) być wystawiony poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlega  wymianie na ekwiwalent pieniężny ani nagrody innego rodzaju.

11. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

12. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.

13. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.

14. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody, którą zobowiązuje się uiścić Organizator.

§ 7. Prawa autorskie

1. Wykonana Praca Konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych..

2. Do Pracy Konkursowej wysłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana.

3. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody.

 

§ 8. Postępowanie Reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu, tj. do 20.11.2014 w formie pisemnej na adres Organizatora: Pharma C Food Sp z o.o., ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, z dopiskiem na kopercie o treści: „Reklamacja – Konkurs Venus” lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:kontakt@konkursvenus.plz dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Venus”

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia,  jak również uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję.

5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni  roboczych od dnia jej doręczenia.

6. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Pharma C Food Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Mokra 7 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, oraz zamieszczeniem listy laureatów na stronie www.konkursvenus.pl, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

4.   Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.